4.3
Calificar
Calificación
Espera hasta que termine español Promedio 4.3 / 5 de 3
Nombre Alternativo
잠깐 사정이 있습니다, 等一下, Đợi tí, Đợi cho đến khi tôi hoàn thành, 等我完成, 내가 끝날 때까지 기다려
Tag(s)